Index / Lista proiecte

Proiectul numarul 107 din lista proiectelor finantate la CEEX modulul II competitia octombrie 2005


Titlu proiectului  STAT SI BISERICA LA ROMANII DIN MONARHIA AUSTRIACA. IZVOARE NARATIVE SI EPISTOLARE
Titlul in engleza al proiectului  STATE AND CHURCH TO ROMANIANS FORM AUSTRIAN MONARCHY. NARATIVES AND EPISTOLARY SOURCES
Acronimul proiectului  
Tipul proiectului  PD
Autoritatea contractanta  UEFISCSU
Responsabil din partea Autoritatii Contractante(Programe PNCDI)  
Rezumatul proiectului  PROIECTUL I?I PROPUNE S? INTRODUC? ÎN CIRCUITUL ?TIIN?IFIC IZVOARE NARATIVE ?I EPISTOLARE INEDITE, REFERITOARE LA ISTORIA ECLEZIASTIC? A ROMÂNILOR DIN IMPERIUL AUSTRIAC ÎN A DOUA JUM?TATE A SECOLULUI AL XIX-LEA ?I ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX. ÎN DESF??URAREA CERCET?RII SE VA URM?RI TRANSCRIEREA ?I PUBLICAREA ÎN EDI?II CRITICE A UNOR VOLUME DE DOCUMENTE CU CARACTER MEORIALISTIC ?I EPISTOLAR: 1. MEMORIALISTIC?: JURNALELE DE ÎNSEMN?RI ALE EPISCOPULUI ?I MITROPOLITULUI VICTOR MIHALYI DE AP?A (1850-1906), JURNALUL ?I AUTOBIOGRAFIA CANONICULUI IOAN BORO? (1880-1918).2. CORESPONDEN??: SCRISORI PRIMITE ?I TRIMISE ALE MITROPOLI?ILOR ORTODOC?I ANDREI ?AGUNA ?I VASILE MANGRA ?I ALE MITROPOLI?ILOR GRECO-CATOLICI ALEXANDRU ?TERCA ?ULU?IU ?I IOAN VANCEA. SUB ASPECT METODOLOGIC, CERCETAREA AFERENTA PREZENTULUI PROIECT VA AVEA ÎN VEDERE INVESTIGA?II ÎN ARHIVE ?I BIBLIOTECI, FOTOCOPIEREA, TRANSCRIEREA, TRADUCEREA ?I ORDONAREA TEMATIC? A DOCUMENTELOR ÎN CADRUL VOLUMELOR PRECONIZATE. DE ASEMENEEA PREG?TIREA PENTRU TIPAR A ACESTOR VOLUME VA PRESUPUNE TEHNOREDACTARE ?I OPERA?IUNI PREG?TITOARE ÎN VEDEREA EDIT?RII.
Durata proiectului(in luni)  24
Data inceperii  7.04.2006
Data finalizarii  1.04.2008
Valoarea totala a proiectului  525000
Observatii  
Pagina web a proiectului(daca exista)  
Directorul de proiect  BOCSAN NICOLAE
Adresa e-mail a directorului de proiect  mariuseppel@yahoo.fr
Institutia conducatoare  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA